020 472 44 06 info@spitsfysio.nl

Kinderfysiotherapie

Een rode bal rolt, het kind wil het graag pakken, ze kruipt ernaartoe en is zichtbaar blij met de bal. Een kind hoort te spelen.

De ontwikkeling van het kind:

Door zijn spelen ontwikkelt het kind zijn bewegen en zijn zintuigen. Meestal gaat dit goed en groeit het kind probleemloos op in zijn omgeving, maar bij sommige kinderen duurt de motorische en/of zintuiglijke ontwikkeling langer of wijkt deze af van de gebruikelijke ontwikkeling. Dit kan komen door een aandoening aan het houdings- en bewegingsapparaat (o.a. spieren, botten), de zintuigen, de organen of het zenuwstelsel. Door dergelijke aandoeningen kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden te leren, zoals lopen, hinkelen, fietsen, klimmen, schrijven, knippen etc.

Het kan ook zijn dat kinderen moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te leven. Dit kan bijvoorbeeld door aangeboren aandoeningen of problemen die ontstaan zijn na een ongeluk of operatie.

Voor al deze kinderen en hun omgeving kan een kinderfysiotherapeut begeleiding bieden.

De kinderfysiotherapeut is een deskundige, die na de basisopleiding fysiotherapie zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep 0-18 jaar. Een geregistreerde kinderfysiotherapeut heeft de post-HBO opleiding kinderfysiotherapie succesvol afgerond. Daarnaast is het mogelijk verder te specialiseren in diverse gebieden.

Enkele voorbeelden zijn:

  • de vroegbehandeling, kinderen in de leeftijdsgroep 0-2 jaar, bijvoorbeeld begeleiding bij te vroeg geboren kinderen, huilbaby`s, aangeboren afwijkingen.
  • plagiocephalometrie: het meten en beoordelen van de scheefheid van de schedel bij zuigelingen.
  • kleutervaardigheden beoordelen en interpreteren.
  • kinderfysiotherapie bij kinderen met gedrags-en leerproblematiek.
  • schrijfproblemen.
  • houdingsproblemen.
  • begeleiding van blessures.
  • sensorische integratieproblematiek.
  • conditietraining bij kinderen.
De eerste signalen:

Problemen in het motorisch functioneren kunnen door de ouders of crècheleiding/leerkrachten gesignaleerd worden. De huisarts, consultatiebureau arts, schoolarts, kinderarts, logopediste, kinderarts, orthopedagoge, kinderrevalidatiearts en andere deskundige rondom het kind kunnen ook signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt en u het advies geven om kinderfysiotherapeutisch onderzoek te laten doen. U kunt ook zonder verwijsbriefje van een arts bij de kinderfysiotherapeut terecht met uw hulpvraag.

Kinder fysiotherapeut:

Janaina Jannasch

Kinderfysiotherapeutisch onderzoek

Tijdens het eerste consult wordt de hulpvraag besproken. De kinderfysiotherapeut wil graag een zo volledig mogelijk beeld van uw kind hebben. Dit kan door u vragen te stellen en door het invullen van een oudervragenlijst. Indien nodig vraagt zij, na toestemming van de ouders, informatie op bij andere betrokken, zoals leerkracht of huisarts.

Er wordt een motorische observatie gedaan en diverse testen om te bekijken wat het motorische niveau is van uw kind. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de hulpvraag kan het onderzoektraject een tot drie sessies bestrijken, waarna worden de uitgewerkte onderzoeksgegevens met de ouders met of zonder aanwezigheid van het kind besproken. Er volgt een behandelplan. Vaak wordt er ook met leerkrachten, leiding van de crèche, logopediste overleg gevoerd hoe het kind optimaal begeleidt kan worden.

Kinderfysiotherapeutische behandeling is erop gericht de motorische mogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. De kinderfysiotherapeut kan goed omgaan met kinderen. De praktijkruimte is speciaal ingericht om kinderen in een veilige omgeving te stimuleren tot specifieke vaardigheden. Kinderfysiotherapie, gegeven door een geregistreerde therapeut, is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverlener. Voor aanvullende behandelingen kunt u uw polis nazien.

Wilt u meer weten over kinderfysiotherapie, kunt u contact opnemen met de praktijk te Ouderkerk, telefoonnummer 020-4724406.